พฤหัสบดี ก.พ. 22

ทน.ภูเก็ต MOU มรภ.สวนสุนันทา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 27 เมษายน 2553 ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและรศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเทศบาลนครภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต รศ.อัจฉรา โพธิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ประธานสาขาการบริหารการศึกษา รศ.ดร.ณรงค์ พลอยดนัย ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการจัดการองค์กร ผศ.ดร.ดวงใจ พลอยดนัย หัวหน้าสำนักงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี

 

ทั้งนี้นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่ได้มีการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ จากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนจำนวน 300 กว่าคนเป็นจำนวนกว่า 1,000 คนในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังมีผลงานเป็นเกียรติประวัติในการจัดการศึกษาอีกหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในปีการศึกษา 2548 และในปีการศึกษา 2552

สำหรับการตกลงความร่วมมือในด้านวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นแบบตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการและรูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวันนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งของเทศบาลนครภูเก็ตในการแสวงหาความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าผลจากความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง ได้มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและนักเรียนได้รับความรู้เพื่อพัฒนาตามศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ต่อไป