พฤหัสบดี ก.พ. 22

อบจ.คาดใช้งบพัฒนาปี 54 จำนวน 750 ล.

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมเป็นกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 พร้อมแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัด เพื่อนำมากำหนดประเด็นการพัฒนา โดยมีส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้นายไพบูลย์ กล่าวว่า เนื่องจากคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 3 คน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 2 คน หมดวาระลง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น เพื่อให้เข้ามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นต่อแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ปัญหาให้ต้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีการนำเสนอยกร่างแผนพัฒนาได้ประมาณเดือนมิถุนายนนี้