ศุกร์ ก.พ. 23

ทต.รัษฎาเปิดใช้อาคารหลังใหม่

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 เมื่อเวลา 10.19 น.วันที่ 22 พฤษภาคม 2553 นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต หลังใหม่ซึ่งสร้างขึ้นทดแทนหลังเดิมที่ใช้งานมานานและรองรับการขยายงานซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเรวัต อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมเป็นเกียรติ

           

นายสุรทิน เลี่ยนอุดม นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวว่า ตำบลรัษฎา เดิมชื่อตำบลสั้นใน เป็น 1 ใน 6 ตำบล ของอำเภอเมืองภูเก็ตต่อมาในปี พ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อจากตำบลสั้นใน เป็นตำบลรัษฎา เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ นคร) ผู้ว่าการมณฑลภูเก็ต ที่ได้พัฒนาสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมากในสมัยนั้น

 ในปี พ.ศ. 2499 ตำบลรัษฎาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎาเป็นครั้งแรก ต่อมาต้องถูกยกเลิกและเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นสภาตำบลเหมือนกันทั่วประเทศในปี 2516 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 ตำบลรัษฎาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง โดยเป็น 1 ใน 19 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลรัษฎา ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลรัษฎาซึ่งเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550

           

จากภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายงานด้านบริการ ตลอดจนการดูแลทุกข์สุขของประชาชน รวมถึงการจัดวางระบบการบริหารงานในสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงได้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ขึ้น ในปีงบประมาณ 2548 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน รวมประมาณ 45.7 ล้านบาท เป็นอาคาร 5 ชั้น ก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส นายสุรทิน กล่าวและว่า การจัดสร้างอาคารหลังใหม่และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการจะทำให้ประชาชนที่มารับบริการจะได้รับความสะดวกสบาย และได้รับการบริการที่ดี อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของคณะบริหาร และพนักงานเทศบาลที่เน้นการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

           

ขณะที่นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอชื่นชมเทศบาลตำบลรัษฎาในการสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ที่มีความสวยงาม โดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกิส ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนภูเก็ตเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการบริหาร และงานบริการ ตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน กับการให้ความสำคัญในการทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด โดยเน้นให้มีการพัฒนาคน ตั้งแต่แรกเกิดจนเข้าสู่วัยชรา เพื่อให้ได้ชุมชนที่เป็นชุมชนแห่งการพัฒนา อันจะส่งผลดีในภาพรวมของชาวตำบลรัษฎา รวมถึงชาวภูเก็ตและประเทศชาติ