ศุกร์ ก.พ. 23

“อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าจีน เฉลิมพระเกียรติฯ”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ท่าเทียบเรือประมง (องค์การสะพานปลา) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต กรมประมงร่วมกับ องค์การสะพานปลา จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าจีน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา” สินค้าประมงปลอดภัย ร่วมใจทำความสะอาดสะพานปลา

โดยมีนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายยศธร ชาลีวัลย์ ประมงจังหวัดภูเก็ต นายสมเพียร ชโลธร หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ประกอบการประมงภูเก็ต นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร เข้าร่วมกว่า 300 คน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สินค้าประมง ของไทย 

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นความ สำคัญของความปลอดภัยในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต คือ ตั้งแต่ระดับแหล่งวัตถุดิบจนถึงผู้บริโภครวมไปถึงการส่งออก โดยมุ่งเน้นการยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยให้แก่ผู้บริโภค กรมประมงในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านอาหาร 

จึงได้ร่วมกับ องค์การสะพานปลา จัดทำโครงการ “สินค้าประมงปลอดภัย ร่วมใจทำความสะอาดสะพานปลา” ขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้มีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สินค้าประมง ของไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการประมงที่เกี่ยวข้องในสาย การผลิตได้มีความสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการผลิตอาหารประมงที่มีมาตรฐาน 

“ท่าเทียบเรือประมง หรือ สะพานปลา ถือเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบกิจการประมง เพื่อส่งต่อสินค้าสัตว์น้ำไปยังผู้บริโภค มาตรฐานสุขอนามัยและความสะอาดปลอดภัยของสะพานปลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ ประกอบการควรคำนึงถึง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างให้ความใส่ใจในความปลอดภัยทางด้าน อาหารมากขึ้น” 

นายจุมพล ยังกล่าวอีกว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดริมคลองท่าจีน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง ให้เลิกทิ้งขยะ และปล่อยน้ำเสีย ลงคลอง รวมถึงสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การทำความสะอาดในครั้งนี้ เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการภูเก็ตสะอาด การท่องเที่ยวยั่งยืน และโครงการคลองสวยน้ำใส ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ซึ่งการเก็บขยะในลำคลอง และแม่น้ำเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากจะต้องมีการเก็บเรื่อยๆ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาขึ้นเรือ และอาจจะทิ้งขยะประเภท ขวด ถุงพลาสติก เป็นต้น ลงไปในน้ำได้ ซึ่งกิจกรรมเก็บขยะในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในการที่จะทำความสะอาดร่วมกัน 

ในส่วนของจังหวัดมีนโยบายในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึก รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการต่างๆ ให้ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งให้ประชาชนได้เกิดความละอายใจในการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ และเป็นการระดมความร่วมมือในการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็คาดว่าจะทำให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่สะอาดขึ้น เพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่จะต้องมี 3 ส. คือ สะอาด สะดวก สบาย ซึ่งจะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่นักท่องเที่ยวจะมั่นใจและปลอดภัยในทุกๆ ด้าน นายนิสิตกล่าว