จันทร์ ก.พ. 19

กำนัน ผญบ.ปลัดอำเภอยื่นหนังสือผู้ว่าจังหวัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายกิตติศักดิ์ โสตรักษา นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวันสุรชาติ เดชอรัญ ประธานสมาพันธ์ปลัดอำเภอ แห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) จ.ภูเก็ต ปลัดอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ อ.เมืองภูเก็ต อ.ถลาง และ อ.กะทู้ ประมาณ 100 คน

พร้อมแผ่นป้ายผ้าข้อความต่างๆ อาทิ พวกเรากำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกครอบครัว ไม่เห็นด้วย กับการยุบการปกครองส่วนภูมิภาค ใครกล้ายุบการปกครองส่วนภูมิภาคจะต้องเจอกับพวกเรา “มาสู้กัน”, ประชาชน ได้ประโยชน์จริงหรือ ? ทำเพื่อใคร ? ใครได้ประโยชน์ ? การยุบการปกครองส่วนภูมิภาค และการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัด ตามร่าง พ.ร.บ.การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง เป็นต้น 

เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการเสนอให้ยกเลิกระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคถึง นายกรัฐมนตรี ผ่าน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง 

นายกิตติศักดิ์ โสตรักษา นายสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภายใต้หัวข้อ “จะยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้สังคมไทยมีอนาคตที่ดี เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานได้อย่างไร” มีสาระสำคัญประการหนึ่งว่า 

“ด้านการปฎิรูประบบราชการและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยยกเลิกอำนาจบริหารราชการระบบภูมิภาค กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง การกระจายอำนาจต้องมีการสร้างกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ โดยกำหนดสัดส่วนงบการลงทุนและงบประจำให้ชัดเจน กำหนดให้ตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระในดำรงตำแหน่งและมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง” นั้น 

พวกเราในนาม กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดภูเก็ต แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3อำเภอของจังหวัดภูเก็ต ขอคัดค้านการ “ยกเลิกอำนาจบริหารราชการระบบภูมิภาค กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง การกระจายอำนาจต้องมีการสร้างกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชน มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ โดยกำหนดสัดส่วนงบการลงทุนและงบประจำให้ชัดเจน กำหนดให้ตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวาระในดำรงตำแหน่งและมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง” 

เนื่องจากระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบการปกครองที่มีส่วนสำคัญในการบำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ส่งเสริมความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ นำนโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติจนบรรลุผลความสำเร็จตลอดมา สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ ซึ่งหากการยกเลิกอำนาจบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาค ก็จะทำให้รัฐบาลในส่วนกลางขาดเอกภาพในการวางแผนใช้ทรัพยากร 

หรือแผนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหรือแผนป้องกันประเทศได้ตามต้องการ เพราะท้องถิ่นต่างๆ อาจไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในส่วนกลางอย่างเต็มที่ ในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย ในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยนอกจากท้องถิ่นของตน รวมทั้งอาจต้องใช้ทรัพยากรทรัพยากรหรือภาษีอากรท้องถิ่นที่เก็บในท้องถิ่นตน เพื่อประโยชน์ท้องถิ่นของตนเท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงถึงประเทศเป็นหลัก นายกิตติศักดิ์กล่าว 

ขณะที่นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือ ว่า ในเรื่องของการปฏิรูปนั้นมีการรับฟังความคิดเห็นของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายอยู่ แล้ว เช่นเดียวกับความคิดเห็นของกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ กลุ่มปลัดอำเภอ ในครั้งนี้ ซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำเรื่องเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี 

เพื่อให้รับทราบความคิดเห็นขององค์กรดังกล่าวว่า เป็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ซึ่งตนคิดว่าความเห็นเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะส่งเรื่องให้ทางนายกรัฐมนตรี ได้รับรู้ความเห็นดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญเพราะทุกคนรักประเทศชาติ