ศุกร์ ก.พ. 23

หน่วยสิรินทรอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี อ.เมือง จ.ภูเก็ต หน่วยเฉพาะกิจสิรินธร ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย เทศบาลนครภูเก็ต, NPO Plus Art โดย Mr.Hirokasu Nakata, Japan Foundation Bangkok, คลับครีเอทีฟ และมูลนิธิร่วมกตัญญู ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนใน จ.ภูเก็ต

จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ ที่ปรึกษาหน่วยเฉพาะกิจเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางพิตราภรณ์ สังขทรัพย์ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจสิรินทร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ 

นอกจากนี้ยังมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และแขกผู้มีแขกเข้าร่วม โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตเข้าร่วมประมาณ 181 คน 

ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีการให้ความรู้ภาคทฤษฎีแล้ว ยังจัดให้มีกิจกรรมภาคปฏิบัติด้วย โดยแบ่งกลุ่มเยาชนให้ทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ ซึ่งมีด้วยกัน 12 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 เกมดับไฟ ฐานที่ 2 เกมขนย้ายผู้ป่วยด้วยผ้าห่มและการปฐมพยาบาล ฐานที่ 3 เกมรองเท้าบู๊ทลุยน้ำฉุกเฉิน ฐานที่ 4 เกมฝ่าอุปสรรคน้ำท่วม ฐานที่ 5 เกมทายสิ่งของยังชีพ 

ฐานที่ 6เกมพับภาชนะด้วยกระดาษและใบตอง ฐานที่ 7 เกมไพ่สับเปลี่ยน ฐานที่ 8 เกมไพ่สปีดการ์ด ฐานที่ 9 เกมตอนนั้นฉันพูว่า... ฐานที่ 10 เกมสัตว์ป่าฝ่าวิกฤต ฐานที่ 11 เกมการ์ดวงจรภัยพิบัติเวอร์ชั่นสึนามิ และฐานที่ 12 เกมโอม..เพี้ยง 

นางพิตราภรณ์ สังขทรัพย์ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจสิรินทร กล่าวว่า ตามที่เกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน รวมทั้งสภาพจิตใจของประชาชน เช่น การเกิดคลื่นสึนามิ เมื่อปี 2547 และเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในปัจจุบัน การนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ประสบภัย 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ประสบภัยที่ยังขาดความรู้เบื้องต้นในการป้องกัน และเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยเฉพาะกิจสิรินทร ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต, NPO Plus Art, Japan Foundation Bangkok, คลับครีเอทีฟ และมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นองค์กรหลัก ในการดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในครั้งนี้

โดยมุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมาย เด็กเยาวชน และครูโรงเรียน ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันภัยพิบัติต่างๆ สามารถป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำองค์ความรู้ที่เกิดจากภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติไป ขยายต่อให้ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในอนาคต