อังคาร ก.พ. 20

ทสจ.จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ต.วิชต อ.เมือง ภูเก็ต นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน ครั้งที่ 2 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมีนายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายประพฤทธิ์ สายวัฒนาสุข ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย ทสม.จังหวัดภูเก็ต และตัวแทนจากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

ทั้งนี้นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ไทย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตตอบรับนโยบายดังกล่าว จนนำไปสู่การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลดใช้ถุงพลาสติกของห้างสรรพ สินค้าและห้างร้าน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการห้าง สรรพสินค้าและห้างร้านในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 12 แห่ง ได้รับรู้ รับทราบ และเข้าใจในนโยบายดังกล่าว เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดระหว่างลูกค้ากับพนักงานของห้าง ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบกิจการของห้างสรรพสินค้าและห้างร้านในอนาคตรวมไปถึง การสร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าและห้างร้าน ในการปฏิเสธถุงพลาสติก เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะอาดสวยงามและยั่งยืน ตลอดไป 

ด้านนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในด้านการท่อง เที่ยว ซึ่งในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเกือบ 12 ล้านคน ทำให้จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาและเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งโรงแรม คอนโดมิเนียม และห้างสรรพสินค้าแบบ Modern Trade เกิดขึ้นมากมาย จนทำให้จังหวัดภูเก็ตกลายเป็นศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ แต่ในขณะเดียวกันห้างสรรพสินค้าทุกห้าง มีการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติก บรรจุสินค้าให้กับลูกค้า ส่งผลให้แต่ละปีมีการใช้ถุงพลาสติกในจังหวัดภูเก็ตหลายล้านใบ ซึ่งถุงพลาสติกเหล่านี้ส่วนหนึ่งกลายเป็นขยะ ตกหล่น ปลิวว่อนอยู่ 2 ข้างถนน เมื่อฝนตกก็ไหลลงสู่ลำรางสาธารณหรือท่อระบายน้ำสาธารณะทำให้เกิดการอุดตัน ท่อระบายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต 

ดังนั้นการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าแบบ Modern Teade จึงมีความจำเป็นเนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ที่มีการแจกจ่ายถุงพลาสติก ให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการและเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับลูกค้าผู้ใช้ บริการ เพื่อลดข้อโต้แย้งระหว่างลูกค้าผู้รับบริการกับพนักงานเก็บเงินของห้างต่างๆ สำหรับการรณรงค์แจกถุงผ้าเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมและขอความร่วมมือกับพี่ น้องประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าให้หันมาใช้วัสดุอื่นๆ บรรจุสินค้าแทนถุงพลาสติก และฝึกให้เป็นนิสัยเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงพลาสติกลง อันจะทำให้จังหวัดภูเก็ตมีความสะอาดมากขึ้น