พฤหัสบดี ก.พ. 22

อบจ.ภูเก็ตพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ภูเก็ต หลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Lean Six Sigma” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต นายนเรศ ศรีนาค ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารและหัวหน้างานในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

ทั้งนี้นายนเรศ ศรีนาค ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเทคนิค Lean Six Sigma” เป็นการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต โดยนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากเข้าผู้พักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต 

และเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน ด้วยเทคนิค Lean Six Sigma เพื่อลดส่วนเกิน เพิ่มในส่วนที่ขาดในกระบวนการทำงานต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการบริการและสร้างความได้เปรียบในการแข่ง ขันกับคู่แข่งขันทางการท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรที่ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ด้านนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการบริการที่ดี ซึ่งเป็นจุดขายที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงในตลาดท่องเที่ยวโลก ประกอบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตและประเทศ ดังนั้น ผู้บริหารและหัวหน้างานในสถานประกอบการท่องเที่ยว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ในบริหารงาน เทคนิควิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อลดส่วนเกิน นำไปเพิ่มในส่วนที่ขาดในกระบวนการทำงานต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานและการบริการให้มีคุณภาพสามารถสร้าง ความประทับใจ และเกิดแรงจูงใจในเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น