เสาร์ ธ.ค. 16

ประกวดเขียนเรียงความ/กลอนสุภาพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 54 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ/การเขียนกลอนสุภาพ และการเขียนโคลงสี่สุภาพ ในหัวข้อ "เด็กไทย รักษ์ภาษาไทย" ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเรียนจากสถาบันต่างๆ ที่ชนะการประกวดเข้ารับรางวัล
ทั้งนี้นายประยูร หนูสุก วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (กิจกรรมการอนุรักษ์ภาษาไทย) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในปี 2554 และเพื่อเป็นการสืบสารภาษาไทยให้คงอยู่สู่อนุชนรุ่นหลัง กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป โดยจัดให้มีการจัดส่งเสริมผลงานการเขียนภาษาไทย ในหัวข้อ "เด็กไทย รักษ์ภาษาไทย" เข้าร่วมประกวดในรูปแบบต่างๆ โดยแบ่งเป็นการเขียนเรียงความระดับประถมศึกษา การเขียนกลอนสุภาพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การเขียนโคลงสี่สุภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านั้น
ทั้งนี้จากการพิจารณาผลงานการเขียนภาษาไทยของนักเรียนแต่ละระดับ ของคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดแต่ละประเภท ปรากฎว่าการประกวดการเขียนเรียงความ สำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.อารียา ดาทอง โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.วรรณพร อนุกูล โรงเรียนพุทธมงคลนิมิต รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ธัญวรรณ วงษ์ขจร โรงเรียนบ้านท่าเรือ
ขณะที่ผลการประกวดการเขียนกลอนสุภาพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.เสาวลักษณ์ สุโขวัฒนกิจ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อุรชา ธนโชติกุลธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.สิรวิชญ์ บุญประสิทธิการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
การประกวดการเขียนโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.กนกพรรณ เวชกัณ โรงเรียนกะทู้วิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวัชระ หนูแดง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ น.ส.กัญจน์อมล ถิ่นเกาะยาว โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต นายประยูร กล่าวในที่สุด