เสาร์ ธ.ค. 16

สร้างเครือข่ายศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนน่าอยู่

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2555 ที่ห้องประชุมพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เด็ก เล็ก/โรงเรียนน่าอยู่ปลอดโรค จ.ภูเก็ต ปี 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย

ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดจำนวน 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 รวมจำนวน 240 คน

นพ.วิวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เกือบร้อยละ 60 ของเด็กกลุ่มนี้ ผู้ปกครองจะนำไปฝากเลี้ยงในศูนย์เด็กเล็กหรือเข้าโรงเรียนอนุบาล ดังนั้นศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลจึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็น จำนวน ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่เชื้อและติดต่อสู้กันได้ง่าย โดยเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญและพบบ่อยในศูนย์เด็กเล็ก ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคมือเท้าปาก โรคไข้ดำแดง โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น คางทูม อีสุกอีใส หัด เป็นต้น

กระทรวง สาธารณสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบของการเกิดโรคติดต่อในเด็กที่ส่งผลต่อการ พัฒนาการโดยรวมของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กปฐมวัย ซึ่งยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กขึ้นในปี 2554 จึงได้จัดทำโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โดยเน้นการเลี้ยงดูเด็กให้มีความสมบูรณ์ทางกาย จิต สังคมและสติปัญญา สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการอย่างเหมาะสม

ใน ส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจึงได้บูรณาการงานศูนย์เด็กเล็กน่า อยู่ปลอดโรค เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลในจังหวัด ภูเก็ต เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลน่าอยู่ปลอดโรค เน้นกิจกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพสุขาภิบาลอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลน่าอยู่ปลอด โรค สร้างเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน อนุบาล สร้างการยอมรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองต่อศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของจังหวัดภูเก็ตและ ประเทศไทยต่อไป นพ.วิวัฒน์กล่าว