เสาร์ ธ.ค. 16

ภูเก็ตเร่งรัดปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวภายหลัง การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง ในคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมตลอดเส้นทางหลัก เพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ป้ายโฆษณา และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดเส้นทางสายหลักของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ว่า

สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตได้มีข้อสั่งการให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดเส้นทางสายหลักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดระเบียบระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขึ้น เพื่อดำเนินการกำหนดแนวทางการจัดระเบียบระบบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่สัญจรไปมา และผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

นายจำเริญ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้รับฟังปัญหาจากหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยว และภูเก็ตก็เป็นเป้าหมายหนึ่ง ประกอบกับปัจจุบันเส้นทางสายหลักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้ถูกปล่อยปละละเลย ขาดการบำรุงรักษา ทั้งบริเวณเกาะกลางถนนและริมทางทั้งสองฝั่ง ตลอดจนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตบ่อยครั้ง ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้นำประเทศที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ก็ขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของปัญหาในแต่ละด้านไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ของตัวเอง และให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นขั้นตอน เช่น กรณีของการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายเคเบิลต่างๆ เป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต การแก้ปัญหาขายสินค้าบนไหล่ทาง การขายพวงมาลัยบนเกาะกลางถนน 

การปิดป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นหน้าที่ของแขวงการทางภูเก็ต อำเภอถลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น และให้มีการรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานทุกเดือน ขณะเดียวกันก็จะจัดส่งชุดเฉพาะกิจลงไปตรวจสอบคู่ขนานไปด้วย และให้มีการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล จากนั้นก็จะมีการรายงานผลของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ ด้วย นายจำเริญกล่าว