เสาร์ ธ.ค. 16

ทน.ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2556 (ประชุมครั้งที่ 1)

เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครภูเก็ต และพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติต่างๆ ตามที่คณะผู้บริหารเสนอ โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมชุม 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานยอดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและผลการก่อหนี้ผูกพันรายการที่จ่าย ขาดเงินสะสม การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) การขอความเห็นขอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครภูเก็ต เรื่องการดำเนินกิจการประปาเทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ.2556 และร่างเทศบัญญัติ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต พ.ศ. .... 

นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าแท่นตลาดสาธารณะ1, เรื่อง การเช่าอาคารพาณิชย์เลขที่ 95/12-13 ถนนภูเก็ต, เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการปรับปรุงตลาดสด สาธารณะ 2, เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนอาคารราชพัสดุเลขที่ 158/2 ถนนถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต, 

เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง ซอยจั่นอัศวสุข, เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนเยาวราชไปจนสุดเขตเทศบาลฯ, เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนหินก่อ หลังร้านภูเก็ตอะไหล่ไปทางทิศใต้, 

เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม เปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครภูเก็ต และเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเครื่องจัดซื้อครุภัณฑ์การ เกษตร รายการเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง