เสาร์ ธ.ค. 16

“ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2556 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดขึ้น

โดยมี น.ส.ดรุณี บุญยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนคณะครู อาจารย์ นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้งานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคมนี้ 

นายรังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยที่ทรงเริ่มต้นประวัติศาสตร์การศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 

และการน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งทรงอุทิศพระสติปัญญา ศึกษาหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาชาติในด้านต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ครู ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพร้อมแข่งขันในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

“เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย พลังงานจังหวัดภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน ได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิด สู่อาเซียน” นายรังสรรค์กล่าว 

สำหรับกิจกรรมภายในงานฯ มีความน่าสนใจหลากหลาย เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการด้านวิชาการของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์ และจากหน่วยงานภายนอก 

นิทรรศการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การประกวดและการแข่งขันต่างๆ เช่น การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีม การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์ ฯลฯ