จันทร์ ก.พ. 19

กตต.อบรมดีเจกระตุ้นประชาชน เยาวชน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

       เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2553 ที่ห้องศรีตรัง โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน ประจำปี 2553 ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น โดยมีนักจัดรายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ใน จ.ภูเก็ต จำนวน 20 คน เข้าร่วม มีหัวข้อหลักในการอบรม เช่น สื่ออย่างไรให้เข้าใจประชาธิปไตยแบบไทยๆ, บทบาทหน้าที่ของ กกต.กับการเลือกตั้ง, ข้อห้ามและการฝ่าฝืนการเลือกตั้ง การกระทำผิด เป็นต้น

 

 

            นายสุภาพ อรรคคำ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันสื่อสารมวลชนนับว่ามีอิทธิพลต่อวีถีชีวิตประจำวันของ ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งการได้รับรู้ข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันของประชาชน ย่อมส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีโลกทัศน์ มีทัศนคติ และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนเกิดการพัฒนาที่ไม่ทัดเทียมและมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสังคมที่รู้เท่าทันสามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้จากสื่อมวลชนต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

            การฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด อุดมการณ์ วิถีชีวิตประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่ดีเจซึ่งจัดรายการทั้งทางสถานีวิทยุกระจายและสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้ดีเจที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวความคิด อุดมการณ์ วิถีชีวิต ประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสอดแทรกในขณะจัดรายการ ตลอดจนจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนและกลุ่มเยาวชนเห็นความสำคัญของการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยชุมชนในการสนับสนุนภารกิจส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นายสุภาพกล่าว

             ขณะที่นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเสริมว่า การจัดอบรมครั้งนี้ ถือเป็นการริเริ่มที่ดี เพราะผู้จัดรายการสามารถสดแทรกเจตคติที่ดีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไปสู่ประชาชนและกลุ่มเยาวชน ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวความคิด อุดมการณ์วิถีชีวิตประชาธิปไตย การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย ได้มีการพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเอง อันจะส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน บรรลุเจตนารมณ์และนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมได้