พฤหัสบดี ก.พ. 22

รัฐทำความเข้าใจก่อนเพิ่มกองทุนระยะ 2

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

                

              เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนประชุมหารือแนวทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

โดยมีนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายไชยวัฒน์ ็ต เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอำเภอถลาง นายอำเภอกะทู้ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วม

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวภายหลังการประชุมว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีกองทุนฯ จำนวน 79,255 กองทุน ในจำนวนดังกล่าวยังไม่สามารถที่จะจดทะเบียนได้จำนวนประมาณ 3,000 กองทุน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนแห่งชาติกำลังเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อจะให้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลได้ทันภายในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ และจะได้ขอรับการเพิ่มทุนระยะที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีการเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2553 นี้

ในส่วนของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงาและกระบี่ จากที่ได้รับฟังปัญหาพบว่าสาเหตุที่ไม่สามารถจดทะเบียนนิติบุคคลได้ เนื่องจากมีหนี้ค้างชำระเกินกว่า 20% มีปัญหาในส่วนของประธานตัวคณะกรรมการของกองทุนเองที่จะเป็นคนรับผิดชอบหรือเอกสารระบบบัญชีมีข้อบกพร่องอยู่ การจัดทำบัญชีไม่ต่อเนื่อง นางอัญชลี กล่าว  และว่าจากสภาพปัญหาดังกล่าวแต่ละกองทุนได้ขอผ่อนผันมติของคณะกรรมการกองทุนแห่งชาติให้มีการขยายเงื่อนไขการชำระบัญชีโดยให้แต่ละจังหวัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และให้ดำเนินการแก้ไขตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น กรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นข้าราชการ บุคลากรของฝ่ายปกครอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอดำเนินการให้บุคคลเซ็นยอมรับสภาพการเป็นหนี้ หากเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคคลที่เกี่ยวสายการปกครองให้พิจารณาไม่ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยใช้ภาคประชาสังคมกดดันให้หนี้ค้างชำระลดลง เป็นต้น