อังคาร ก.พ. 20

ติวเข้มผู้ประกอบการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องประชุมสวนหลวง โรงแรมคาทีน่า ภูเก็ต นายไชยวัฒน์ เทพี ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่ ผู้ประกอบการในการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการ เจ้าของโครงการ ผู้แทนนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม จำนวนประมาณ 150 คน

 

 

 

นายองอาจ ชนะชาญมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือโครงการต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง ทั้งๆ ที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (คชก.) ได้พิจารณากลั่นกรองรายงาน ตลอดจนมาตรการที่จะช่วยป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างอย่างละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วนแล้วก็ตาม ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างยังไม่เข้าใจ และไม่เห็นความสำคัญของมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานฉบับดังกล่าวเท่าที่ควร จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ และได้ทราบถึงความจำเป็น หรือผลดีของการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการดังกล่าว เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบได้มากน้อยเพียงใด