พฤหัสบดี ก.พ. 22

สตรีไทยดีเด่นของจังหวัดประจำปี 2553

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 53 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นปรานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2553 เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นในงานวันสตรีไทย

 

ทั้งนี้ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีไทย ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 และเฉลิมฉลองวันสตรีไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ซึ่งจัดโครงการคัดสรร สตรีไทยดีเด่น เพื่อสรรหา ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณสตรีไทยที่ได้อุทิศตนสร้างผลงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยที่จังหวัดภูเก็ตได้มีหน่วยงาน / องค์กร เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่น รวม 7 คน

โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ผลปรากฏว่า ที่ประชุมได้คัดเลือกนางอัญชลี วานิช เทพบุตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นสตรีดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับโล่เกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น ในวันสตรีไทยที่กรุงเทพมหานครต่อไป ส่วนอีก 5 ท่าน (สละสิทธิ์ไป 1 ท่าน) จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2553 ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในวันประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2553 ต่อไป