พฤหัสบดี ก.พ. 22

นศ.ปปช.ศึกษาดูงานแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินภูเก็ต

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 ที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะร่วมต้อนรับนายปรีชา เลิศกมลมาตร เลขาธิกาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.,นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ปปช. ,นายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" หรือ นยปส. รุ่นที่ 1 ซึ่งมีกำหนดประชุมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกที่ดิน และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านธรรมาภิบาลจาก ปปช.และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ที่รัฐบาลมอบรางวัลดีเด่นด้านธรรมาภิบาลด้วย

 นายปรีชา เลิศกมลมาตร เลขาธิการสำนักงาน ปปช.กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการประชุมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาสภาพปัญหาจริง เน้นประเด็นปัญหาการบุกรุกที่ดิน เพราะจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระหว่างการดำเนินการไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ และเป็นปัญหาที่ทาง ปปช.ให้ความสำคัญค่อนข้างมาก เพราะปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะที่ป่าสงวนแห่งชาติ ไม่สมควรให้เอกชนเข้าไปครอบครองได้ แต่ก็มักจะเป็นปัญหาอยู่ทั่วประเทศ

 

 

ภูเก็ตเป็นจุดหนึ่งที่มีปัญหาในลักษณะนี้ค่อนข้างมาก แนวทางการแก้ปัญหาสำคัญ คือ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์หรือภูมิสารสนเทศ (GRS) มาใช้ในการจะช่วยเจ้าหน้าที่ในการไต่สวนและหาข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะว่าที่ผ่านมามีการนำเทคโนโลยีนี้ไปช่วยและสามารถสรุปคดีได้

นายปรีชา กล่าวว่า นอกจากการศึกษาสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ยังสามารถที่จะมองหาลู่ทางเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมล้วนเป็นบุคลากรระดับสูงในหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งที่เป็นภาคราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคเอกชน ในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคาดหวังว่าจากการมียุทธศาสตร์ชาติ และการเน้นหนักให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจะมีส่วนร่วมได้นั้นต้องมีการนำเอายุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อน โดยอาศัยผู้บริหารองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนรับรู้และทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งจะทำให้ ปปช. มีพันธมิตรหรือมีภาคีเครือข่ายมากขึ้นในการดำเนินการและเป็นพลังสำคัญที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติได้