เสาร์ ก.พ. 17

ทต.วิชตจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล


นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้กล่าวถึงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2555 ว่า ด้วยทางเทศบาลตำบลวิชิต จะจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ คลองมุดง หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทย

โดย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดการประดิษฐ์กระทง การแสดงผลงานการประดิษฐ์กระทงใบตอง ขบวนแห่กระทง การแสดงบนเวที และการประกวดหนูน้อยนพมาศ ชิงเงินรางวัลกว่า 10 , 000 บาท 

สำหรับ การประกวดหนูน้อยนพมาศนั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 4 – 6 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2551) ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดไทย โจงกระเบน เสื้อคอพวง (สำหรับเครื่องประดับ ไม่จำกัด แต่งได้ตามอัธยาศัย) ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลจากการประกวดหนูน้อยนพมาศ ของเทศบาลตำบลวิชิตที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์เข้าประกวด 

โดย ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการสมัครดังนี้ ใบสมัครเข้าประกวด (ขอรับได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาใบสูติบัตร อย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมผู้ปกครองรับรองสำเนาถูกต้อง) สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

สามารถรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2555 รับจำนวน 30 คน ที่กองการศึกษา ฯ (ชั้น 2) เทศบาลตำบลวิชิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลวิชิต (ชั้น 2) เทศบาลตำบลวิชิต โทร 076-525100 ต่อ 170, 172