อังคาร ก.พ. 20

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต สานสัมพันธ์ ไทย – จีน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ด้วยความผูกพันยาวนานและวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดทำให้ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทย จีนพัฒนาไปอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นมาโดยตลอด ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมกันอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจะว่าไปแล้วชาวภูเก็ตส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวจีน ด้วยความแนบแน่น ใกล้ชิดและผูกพันดังเมืองพี่เมืองน้อง อีกทั้งภูเก็ตมีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรภาษาจีน ทำให้รัฐบาลจีนเห็นว่าสำคัญ จึงได้ก่อตั้ง สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ขึ้น เพื่อเป้าหมายและภารกิจหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

นายศุภชัย แสงปัญญา ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อภูเก็ต (ฝ่ายไทย) ได้เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของสถาบันขงจื๊อภูเก็ตว่า สถาบันขงจื๊อ เป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจีน จัดตั้งขึ้นทั่วโลก 300 แห่งในทุกทวีป สำหรับประเทศไทยมีอยู่ 12 แห่งด้วยกัน กระจายไปตามจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งรัฐบาลจีนได้ตั้งเงื่อนไข ว่า จะต้องเป็นความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 1 แห่ง และวิทยาลัยต่างประเทศอีก 1 แห่งที่มีศักยภาพและจะต้องมีการเรียนการสอนด้านภาษาวัฒนธรรมจีน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดสอนสาขาวิเทศธนกิจจีนและจีนศึกษา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน การค้นคว้า และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรมจีน ตลอดจนเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งเข้ากับหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลจีนตั้งไว้ จึงได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 โดยทั้งสองสถาบันจะต้องร่วมลงทุนในการดำเนินงานฝ่ายละ 50% ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลจีนจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก 10 ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง อีกทั้งจะต้องจัดหา ผู้อำนวยการฝ่ายจีน อาจารย์ อาสาสมัคร เป็นต้น และอีกเหตุผลหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตได้รับการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อภูเก็ต ก็คือ ภูเก็ตมีการก่อตั้งสมาคมเชื้อสายจีนและโรงเรียนต่างๆ ก็มีการเปิดสอนภาษาจีนเป็นจำนวนมาก

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอิสระพึ่งตนเองได้ และไม่หวังผลกำไร เป็นสถาบันที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ผอ.ศุภชัย กล่าวต่ออีกว่า ภารกิจหน้าที่หลักที่สถาบันขงจื๊อภูเก็ตที่ดำเนินการ คือ การเผยแพร่ ภาษาแลพวัฒนธรรมจีนให้เป็นที่แพร่หลาย พร้อมทั้งทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้นพร้อมทั้งให้บริการการสอนภาษาจีนแก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ในส่วนของกิจกรรมของสถาบันนั้น จากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง จะต้องมีการจัดทำแผนงานโครงการระยะยาว เพื่อขอการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ซึ่งแต่ละปีจะมีกิจกรรมหลักๆ เช่น การสอนภาษาจีนที่ มอ.ภูเก็ต การจัดนิทรรศการ การจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การทำงานวิจัย และการเปิดสอบวัดความรู้ภาษาจีน แบบมาตรฐาน HSK BCT และ YCT ซึ่งผู้มีคะแนนสูงสุดในแต่ละระดับจะได้รับทุนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และในปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลจากรัฐบาลจีน ด้านสถานที่วัดความความรู้แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าสอบมากที่สุดประมาณ 600 คน และแต่ละครั้งจะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 400 คน ซึ่งสิ่งที่ทุกคนจะได้รับในการเข้ามีส่วนร่วมกับทางสถาบันขงจื๊อภูเก็ตนั้น อย่างน้อยจะช่วยในเรื่องของการเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีนให้มีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งทางสถาบันขงจื๊อเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก และยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษา วัฒนธรรมจีน พร้อมเป็นผู้ประสานงานให้กับภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องการติดต่อกับประเทศจีน

สำหรับแนวโน้มผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน ผอ.ศุภชัยมองว่า ด้วยภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปของโลก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ประเทศจีนเข้ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ทำให้ความต้องการเรียนภาษาจีนมีมากขึ้น อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการของไทยเองได้ให้ความสำคัญของการเรียนภาษาที่สามมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาจีนซึ่งได้มีการบรรจุวิชาเลือกเสรีภาษาจีนไว้ในหลักสูตรทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เบื้องต้น นอกจากนั้นจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก ยิ่งโดยเฉพาะชาวจีน ไต้หวันเข้ามาปีละหลายแสนคน

ปัจจุบันสถาบันขงจื๊อได้มีการขยายศูนย์ไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ส่งอาจารย์ของสถาบันขงจื๊อไปดำเนินการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพื้นฐานแก่นักเรียน นักศึกษา อักทั้งยังใช้เป็นสนามสอบในการวัดความรู้ภาษาจีน สำหรับในสถานศึกษาทางสถาบันขงจื๊อได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการเข้าไปฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาจีนให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น นอกจากนี้สถาบันขงจื๊อยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผอ.ศุภชัยกล่าวและกล่าวฝากด้วยว่า อยากให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาใช้บริการสถาบันขงจื๊อ เพราะว่าเรามีบริการทั้งห้องสมุด ห้องเรียนที่สามารถรองรับผู้เรียนได้ครั้งละ 30 คน โดยเปิดสอนเป็นครอสแต่ละครั้งไม่จำกัดจำนวน หากภาคเอกชนและภาครัฐที่ต้องการล่ามหรือเพิ่มทักษะทางด้านภาษาจีนในหน่วยงานก็สามารถติดต่อได้ที่สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณสะพานหิน ทุกวัน เวลา 9.00 20.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 076-251-154