จันทร์ ก.พ. 19

ขยะภูเก็ตผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน-ส่งขาย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

 

 

 

 

โรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน จ.ภูเก็ต อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ต นอกจากจะทำหน้าที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆ แล้ว ยังสามารถนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะก่อเกิดเป็นไอน้ำที่สามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานและส่วนที่เหลือส่งจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วย ทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเผาขยะที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากในระบบของการเผาขยะนั้นไม่ได้มีเฉพาะตัวเตาเผาเท่านั้น แต่จะต้องมีระบบบำบัดอากาศเสียที่มีประสิทธิภาพสูง และส่วนอื่นๆ ด้วย เนื่องจากการเผาขยะมูลฝอยที่มีส่วนประกอบหลากหลายและมีสัดส่วนไม่คงที่อาจก่อให้เกิดมลพิษขึ้นได้

 

 

นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า โรงเตาเผาขยะภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการก่อสร้างสร้างครั้งนั้นนอกจะสามารถกำจัดขยะได้แล้ว นอกจากสามารถกำจัดขยะได้แล้ว ยังมีกระแสไฟฟ้าเป็นผลพลอยได้เพื่อนำมาใช้ในโรงงานประมาณ 60 % และส่วนที่เหลืออีก 40 % ส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จากขีดความสามารถของการกำจัดขยะวันละ 250 ตัน โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2.5 เมกกะวัตต์ แต่ปัจจุบันสามารถผลิตได้เพียง 1.6 เมกกะวัตต์ เนื่องจากยังปัญหาค่าความชื้นค่อนข้างสูงจึงยังทำให้ไม่สามารถผลิตได้เต็มที่ ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไข

 

 การก่อสร้างโรงเผาขยะชุมชนนั้นจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง โดยเฉพาะงบประมาณในการบริหารจัดการ ดังนั้นเมื่อสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ได้จึงทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ค่อนข้างมาก ประกอบกับรายรับจากการจัดการขยะก็ไม่มากนัก ดังนั้นการส่งกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้ในโรงงานจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเป็นการหารายได้มาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการอีกทางหนึ่ง ซึ่งโรงเผาขยะชุมชนขนาดใหญ่แห่งเดียวของประเทศไทย

 

นายถาวร กล่าวว่า กระแสไฟฟ้าจากการเผาขยะนั้นถือเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้ขยะทำให้เกิดไอน้ำ จนก่อเกิดเป็นกระแสไฟฟ้า ถือเป็นการมองการณ์ไกลของผู้บริหารในอดีตที่เลือกใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย เพราะถือเป็นพลังงานทดแทนรูปแบบหนึ่ง และยังได้รับการสนับสนุนค่าแอดเดอร์หรืออัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพราะในการกำจัดขยะนั้นไม่มีกำไร ซึ่งในส่วนนี้ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลง

 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากโรงงานเตาเผาขยะปัจจุบันมีขีดความสามารถในการกำจัดขยะได้เพียงวันละ 250 ตัน แต่ปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานเตาเผาแต่ละมีมากกว่า 550 ตัน โดยส่วนที่เหลือจะต้องนำไปฝังกลบแต่ด้วยพื้นที่จำกัดจึงต้องใช้วิธีการกำจัดทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กันไป แต่ด้วยการเจริญเติบโตของเมืองที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากปริมาณขยะก็มากตามไปด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างโรงเตาเผาเพิ่มเพื่อช่วยเสริมเตาเผาที่มีอยู่เดิมในบริเวณเดียวกัน ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับเหมาแล้ว คาดว่าจะสามารถลงมือก่อสร้างได้ประมาณเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งโรงเตาเผาใหม่นี้จะมีความสามารถในการกำจัดมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัน/วัน และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 5 เมกะวัตต์ นายถาวร กล่าว

 

 

 

ขณะที่นายประชุม สุริยะ หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต กล่าวเสริมว่า เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการนำขยะชุมชนไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยให้ค่าแอดเดอร์ในการส่งกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าค่อนข้างสูง เพราะจากข้อมูลทราบว่าปริมาณขยะของประเทศไทยมีจำนวนกว่า 44,000 ตันต่อวัน หากนำมาผลิตเป็นผลิตทดแทนนับว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ค่อนข้างใหญ่มาก สมารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้จำนวนมหาศาล โดยในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตนั้นได้มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี แล้ว จากกำลังการผลิต 2.5 เมกกะวัตต์ แต่ ด้วยปัญหาขยะมีค่าความชื้นสูงจึงทำให้สามารถผลิตได้เพียง 1.6 เมกกะวัตต์

 

แผนงานการจัดทำพลังงานเชื้อเพลิงในอนาคต นอกจากที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากยังมีปริมาณขยะที่อยู่ในหลุมฝังกลบจำนวนมากกว่า 1 ล้านตัน รอการนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการที่เหมาะสมว่าจะนำมาผลิตพลังงานได้อย่างไรบ้าง ซึ่งจากการศึกษาระบบเทคโนโลยีเบื้องต้นหลักๆ พบว่าสามารถที่จะนำขยะดังกล่าวมาเป็นเชื้อเพลิงโดยตรงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า กับการใช้วิธีการหมักขยะให้เป็นแก๊สจากนั้นก็นำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วเอาขยะส่วนที่เหลือมาทำการเผาในเตาสะอาดก็สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกส่วนหนึ่ง สำหรับเตาเผาขยะเดิมก็ยังคงต้องมีไว้ เพราะเป็นระบบเทคโนโลยีที่สามารถจะกำจัดขยะได้ทุกประเภท ซึ่งยังคงมีความจำเป็น นายประชุมกล่าว