ศุกร์ ม.ค. 19

นำร่องชุมชน กศน.ภูเก็ต “ที่ราชพัสดุสีขาว”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
 

 

 

ธนารักษ์ภูเก็ตเลือกชุมชนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนำร่องที่ราชพัสดุสีขาว ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ

 

นายธำรงค์ ทองตัน ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่จังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต จัดทำโครงการที่ราชพัสดุสีขาว เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาล โดยมีหน่วยงานร่วมในการดำเนินการ คือ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ผู้นำชุมชน และผู้เช่าที่ราชพัสดุ และได้มีการทำข้อตกลงหรือเอ็มโอยูร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

 

ทั้งนี้ใน จ.ภูเก็ตได้จัดให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุ รวมทั้งหมด1,920 ราย และมีชุมชนหนาแน่น ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยในที่ราชพัสดุ จำนวน 5 ชุมชน รวมผู้เช่าประมาณ 985 ราย ได้แก่ ชุมชนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนแปลง ภก.112 ชุมชนหลังหอประชุมแปลง ภก.82, แปลง ภก.75, แปลง ภก.256 ชุมชนหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แปลง ภก.72 ชุมชนซอยต้นโพธิ์ แปลง ภก.9, แปลง ภก.61 แปลง ภก.248 และชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย แปลง ภก.153 ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด โดยได้เลือกชุมชนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนำร่องเป็นชุมชนแรก ก่อนที่จะขยายไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป

 

 นายธำรงค์ กล่าวด้วยว่า วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการที่ราชพัสดุสีขาว เพื่อมิให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุใช้ที่ดินที่เช่าซึ่งเป็นที่ดินของรัฐเป็นสถานที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเน้นให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว เพื่อให้พ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้องได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิด คอยเป็นหูเป็นตาดูแลทุกคนในครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งผู้เช่าที่ได้ให้บุคคลอื่นอยู่อาศัยในที่เช่าดูแลให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ในกรอบของกฎหมาย หากมีผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานที่เช่าไม่ว่าจะเป็นการเสพ เป็นผู้จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครอง หากถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดและให้ลงโทษตามกฎหมาย โดยผู้เช่ายินยอมให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ให้เช่าเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ และทางราชการจะได้นำที่ดินที่เลิกเช่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนต่อไป