ให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี

พิมพ์


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ให้กับบุคลากรจากภาครัฐและเอกชน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนประเพณี มี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายสำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม 

นายสำราญ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ถือเป็นวัฒนธรรมและจารีต ประเพณีของชาติ ที่สืบทอดมายาวนาน ดังนั้น มีความจำเป็นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบแผนโบราณประเพณีและวัฒนธรรม อาทิ วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ให้บุคลากรจากภาครัฐและเอกชน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนประเพณี นายสำราญกล่าว 

ด้านนายนิสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากว่างานด้านนี้ เป็นงานที่ละเอียดอ่อน รายละเอียดของงานจะมีค่อนข้างมาก อีกทั้งจะต้องมีความรอบคอบในการทำงาน ซึ่งโบราณพิธี เป็นมรดกไทยที่มีคุณค่า ชาวต่างชาติต่างให้ความชื่นชอบ ชื่นชม เพราะบางประเพณีเป็นสิ่งที่หาดูได้ยาก 

จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งและเข้าใจ จึงหวังว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการจัดงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผนโบราณ