ผู้ประกอบอาชีพริมชายหาดยื่นหนังสือขอความชัดเจน

พิมพ์


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ที่หน้าอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน (OSM) ภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพลัฏฐ์ จันทรโศภิน ประธานชมรมผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากนโนยานการจัดระเบียบชายหาด ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและติดตามความคืบหน้าการการแก้ปัญหาอาชีพ ทำกินบริเวณหน้าชายหาดของชาวบ้าน

เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะไม่ได้ประกอบอาชีพมาเป็นเวลากว่า 4 เดือนแล้ว ต่อนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบุรี ธรรมรักษ์ จ่าจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอกะทู้ นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย 

นายพลัฏฐ์ กล่าวว่า การยื่นหนังสือนั้นดำเนินการในนามของชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัด ภูเก็ตใน 2 เรื่องคือ ขอความเป็นธรรมกรณีชาวบ้านถูกพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรตำบลกะรน ทำการสอบสวนหาความผิดโดยไมมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และการขอทราบความคืบหน้าการแก้ปัญหาอาชีพทำกินหน้าของชาวบ้าน เนื่องจากขณะนี้ล่วงเลยมา 4 เดือนแล้วชาวบ้านยังไม่ได้ประกอบอาชีพ และเดือดร้อนมาก 

ทั้งนี้เนื้อหาในหนังสือขอความเป็นธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกกรณีที่ชาวบ้านถูกพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต ทำการสอบสวนหาความผิดโดยไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีสมาชิกของชมรมผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (ร่ม-เตียง) ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรตำบลกะรน อ้างคำสั่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและคำสั่งรองผู้บัญชาการตำรวจ ภูธรภาค 8 พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์ ให้ดำเนินการสอบสวน เพื่อดำเนินคดีย้อนหลังในข้อหาบุกรุกที่สาธารณะ 

ซึ่งข้อเท็จจริงกลุ่มสมาชิกร่ม-เตียงดังกล่าวมิได้มีเจตนาบุกรุกที่สาธารณะตาม ที่พนักงานสอบสวนกล่าวหา ทั้งนี้ตามหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ ท. 0810.5/ว พิเศษ (1) ลงวันที่ 3 มกราคม 2548 มิได้ยกเลิกหรือห้ามประกอบอาชีพดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านยังคงได้รับความคุ้มครองตามหนังสือดังกล่าวอยู่ จึงไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านที่ถูกพนักงานสอบสวนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง มาตามหาสมาชิกกลุ่มร่มเตียงฯ ไปพบโดยไม่มีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแต่อย่างใด จนทำให้ชาวบ้านมีความหวาดกลัวและกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่าง ยิ่ง 

ดังนั้นจึงมีหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อชาวบ้านผู้เดือดร้อน ส่วนอีกประเด็น คือ ขอทราบความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาอาชีพทำกินหน้าชายหาดของชาวบ้านว่ามี แนวทางความชัดเจนอย่างไร หลังจากที่ชาวบ้านอดทนและรอคอยมาเป็นเวลานานว่า 4 เดือน หลังมีนโยบายการจัดระเบียบชายหาด 

โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการรับหนังสือขอความเป็นธรรมว่า ขอขอบคุณประชาชนในการนำเรื่องราวต่าง ๆ มาแจ้งให้กับทางจังหวัดทราบ ซึ่งในเรื่องแรก เรื่องการดำเนินคดีย้อนหลังผู้บุกรุกหาดสาธารณะนั้น จะสอบถามไปยังตำรวจภูธรภาค 8 เพื่อให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันในการดำเนินการ ส่วนเรื่องความชัดเจนในแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ประกอบอาชีพบริเวณชายหาด นั้น ยังเหลือกาประชุมใหญ่คณะกรรมการระดับจังหวัด อีก 1 ครั้งในวันที่ 27 พ.ย.นี้ เพื่อหาข้อสรุป หลังจากที่ก่อนหน้าได้มีการประชุมใหญ่ระดับอำเภอมาแล้วทั้ง 3 อำเภอ โดยจะนำปัญหาที่รับเรื่องมาเข้าที่ประชุมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนต่อไปด้วย