เทคนิคภูเก็ตเตรียมจัดหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายการัณย์ ผาณิชพิเชฐวงศ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยี จัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีจัดการอาคาร ระดับปริญญาตรี โดยมีนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตลอดจนตัวแทนสถานประกอบการ และนักวิชาการเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มีนโยบายยกระดับการศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) โดยยึดกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรที่จะพัฒนาจะต้องเป็นหลักสูตรแบบสมรรถนะ “Competency Based Curriculum” ตามโครงการนำร่องระบบคุณภาพชีวิต สู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความ สามารถ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 โดยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การจัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ขึ้น 

ทั้งนี้กิจกรรมการเสวนาและการลงนามความร่วมมือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้ สำเร็จการศึกษาได้รับ ค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ ความสามารถ ซึ่งมีการดำเนินการใน 3 ระยะ 5 ขั้นตอน คือ ระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดอาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ ระยะที่ 2 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน และระยะที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 สร้างเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะวิชาชีพ ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบัญชีเงินค่าตอบแทน ตามระดับสมรรถนะวิชาชีพ ขณะนี้เป็นการดำเนินการในส่วนของการเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานัก เทคโนโลยีจัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีจัดการอาคาร ระดับปริญญาตรี 

การเสวนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเทคโนโลยีจัดการอาคาร และลงนามความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้จบการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ