ติวเข้มตำรวจภูเก็ตป้องกัน-ปราบปรามค้ามนุษย์

พิมพ์


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมกานดาฮอล์ โรงแรมกะตะบีช รีสอร์ท แอนด์สปา พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ ซึ่งกองบัญชาการศึกษา โดยฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด (International Narcotics and Law Enforcement Section-INL)

โดยการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ สื่อการสอนเคลื่อนที่ (Mobile eLearning Unit) สำหรับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ได้รับมอบจากโครงการ UNODC Global eLearning Project (GLOU61) โดยมี นายริชาร์ด สเนลไซร์ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ตลอดจน ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งระดับสารวัตรปราบปราม (สวป.) สารวัตรสืบสวน (สว. สส.) พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการหรือเทียบ ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมจำนวน 40 คน 

สำหรับการจัดทำโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการวางแผนจับกุมตรวจ ค้นการดำเนินคดีการค้ามนุษย์ การคุ้มครองเรือและสิทธิของเรือ 

รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตลอดจนเพื่อกระตุ้น ให้ข้าราชการตำรวจเกิดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ ค้ามนุษย์ ทั้งนี้กำหนดดำเนินการในโครงการนำร่องจำนวน 15 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน ในพื้นที่ภาคใต้ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ชุมพรประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รองผู้บัญชาการศึกษาฯ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และมอบนโยบายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการเร่งรัดให้ดำเนินการในเรื่องค้า มนุษย์ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากการแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้เกิด ความสัมฤทธิผล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานกับทุกภาค ส่วน 

ทั้งยังต้องสร้างความตระหนักแก่ทุกฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานอก จากนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ทั้งการกำหนดมาตรการเพิ่มอำนาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ ตลอดจนการกำหนดมาตรการสร้างความร่วมมือของคนในชาติ 

โดยเน้นย้ำเป้าหมายหลักในเชิงป้องกัน 4 ปัจจัย คือ การป้องกันบริเวณแนวชายแดน การป้องกันเส้นทางลักลอบเข้าพื้นที่ชั้นใน การป้องกันสถานบริการและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง และการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วม โดยการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สื่อการสอนเคลื่อนที่ สำหรับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกองบัญชาการศึกษาได้รับมอบจาก “UNODC Global eLearning Project“ ช่วยโลกให้พ้นจากภัยยาเสพติด อาชญากรรมและการก่อการร้าย(GLOU61) มาประกอบการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ มีองค์ความรู้และทัศนคติที่เหมาะสมสำหรับเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมโลก พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ กล่าว