ศตส.ภูเก็ต พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

พิมพ์

 

                เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 26 เมษายน 2553 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ศตส.จ.ภก. ประจำปี พ.ศ. 2553 ซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศตส.จ.ภก.) จัดขึ้น ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากหน่วยงานภาคราชการ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 45 คน ในโอกาสเดียวกันนี้ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายนนี้ด้วย

 

            นายพีรบูรณ์ ทองศิริเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 และเร่งรัดการดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามปฏิบัติการมหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ได้กำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อหยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลต่อวิถีชีวิต และความสงบสุข ความปลอดภัยของประชาชน โดยทาง ศตส.ภ.จ.ภก. ได้บูรณาการขับเคลื่อนตามนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกอำนวยการ และกลไกปฏิบัติการ งานวิชาการ งานประเมินผล งานพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการพัฒนากลไกเฝ้าระวังระดับพื้นที่

             ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงได้มีการจัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านยาเสพติด ทั้งการปราบปราม ป้องกัน แก้ไข และบำบัดฟื้นฟู ตลอดจนการเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สามารถนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ นายพีรบูรณ์กล่าว