สทน.จัดทำแผนฉุกเฉินจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

พิมพ์

 

 

เมื่อของวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องบอลรูม 2 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายมนิตย์ ซ้อนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิด จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.จัดขึ้น

โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิชาการ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม

 นายมนิตย์ ซ้อนสุข รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สทน. ดำเนินการโครงการศึกษาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแผนรองรับภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและเหตุขัดข้องในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเสนอแนวทางการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยและแผนฉุกเฉินจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในโรงไฟฟ้านิวเคลัยร์  

  การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างแผนฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีและการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้าวนิวเคลียร์และรังสี เป็นการระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการจัดทำกรอบแนวทางการวางแผนรองรับภาวะฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและเหตุขัดข้องในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย