อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เชิงสร้างสรรค์

พิมพ์

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายอภินันท์  โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการประกวดภาพถ่าย ภูมิทัศน์  วัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ โดยมีนายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายทวิชาติ  อินทรฤทธิ์  วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กลุ่มผู้สนใจการถ่ายภาพ  เยาวชน  ประชาชนที่สนใจจากภาครัฐและเอกชน  เข้าร่วม

นายทวิชาติ  กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดทำโครงการจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ. 2555 เป็นเวลา 1 วัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เล็งเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เชิงสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อนำภาพที่ชนะการประกวดและเข้าร่วมการประกวดไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น และเพื่อสนับสนุนรวมถึงร่วมกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดแสดงภาพและเก็บบันทึกเข้าไว้ในหอจดหมายเหตุ