พช.จับมือเครือข่ายผู้นำประชาธิปไตยภูเก็ต

พิมพ์

 

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ที่ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อขยายผลเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2553 ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้นำประชาธิปไตย จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมจำนวนประมาณ 100 คน โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการเสวนา เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยในความสมานฉันท์ มีผู้ร่วมสัมมนา ประกอบด้วยนายเรวัต อารีรอบ ส.ส.ภูเก็ต รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และนายสุภาพ อรรคคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.ภูเก็ต

 

            นางศิริพร วิริยะภาพ ประธานเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 87 วรรค 4 บัญญัติว่า รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองและจัดให้มีกฎหมายกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชน ที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งยังมีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง อีกทั้งเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบัน ที่ทำให้ประชาชนมีความเบื่อหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง อันจะทำให้การเมืองไทยขาดความเข้มแข็งไม่พัฒนาเท่าที่ควร

        จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อขยายผลเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถกำหนดทิศทาง/แนวทางการเชื่อมโยงผู้นำด้านประชาธิปไตย อันนำไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์เผยแพร่ประชาธิปไตยรัฐสภาระดับจังหวัด นางศิริพร กล่าว