อบจ. ภูเก็ตจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา

พิมพ์

 

 

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต)  ได้กล่าวถึงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายพุทธศาสนา จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 28 พฤษภาคม 2553 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ในการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า อีกทั้งเพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการคือ ประสูติ  ตรัสรู่ และปรินิพพาน โดยในรอบปีพุทธศักราช 2553 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ปีนี้มีเดือน 8 สองหน จึงเลื่อนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 จากปกติจะถือในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ซึ่งนอกจากจะถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นวันสำคัญของโลกที่สหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุมกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกและเป็นวันหยุดหนึ่งของสหประชาชาติด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานมีกิจกรรมต่างมากมาย เช่น พิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่ง อบจ. ภูเก็ตได้รับเข้ารับมอบจากพระบรมสารีริกธาตุจากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 การสวดทำนองสรภัญญะจากนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์  การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน 84 รูป  การแข่งขัน/ กิจกรรมทางทักษะวิชาการนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นต้น