ศาลภูเก็ตคดียาบ้าพุ่งอันดับ 1

พิมพ์

 

 

นายสุพาทน์  สุชาตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต แถลงถึงสถิติคดีอาญาและคดีแพ่งในรอบปีที่ผ่านมามีปริมาณคดีที่รับฟ้องใหม่รวม 10,159 คดี มีคดียาเสพติดให้โทษเมทแอมเฟตามีนพุ่งสูงเป็นอันดับ 1 จำนวน 1,050  คดี รองลงมาเป็น พ.ร.บ.การพนัน 935 คดี จราจรทางบก 757 คดี พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว 604 คดี และคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 584 คดี ในขณะที่คดีแพ่งมีเรื่องจัดการมรดกมากที่สุด 162 คดี

รองลงมาเป็นคดีละเมิด 125 คดีและคดีซื้อขาย 45 คดี นอกจากนี้คดีผู้บริโภคเรื่องสินเชื่อกู้ยืมและค้ำประกันมีมากที่สุดถึง 1,542 คดี เรื่องเช่าซื้อและบัตรเครดิตตามมาเป็นลำดับด้วยจำนวน 784 คดีและ 706 คดี ทั้งนี้จากเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2553 มีคดียาเสพติดให้โทษเมทแอมเฟตามีน 407 คดี และคดีผู้บริโภคเรื่องสินเชื่อกู้ยืมและค้ำประกัน 275 คดี

 

 

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยต่อไปอีกว่า นับแต่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้  ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย  ศาลจังหวัดภูเก็ตจึงรับฟ้องคดีผู้บริโภคในปัจจุบันมากถึงสัปดาห์ละ 200 เรื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อ-ขายคอนโดของชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในตำบลราไวย์ อ.เมือง และตำบลป่าตอง อ.กะทู้ โดยเฉพาะหากประชาชนเป็นโจทก์ฟ้องผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเรียกให้เยียวยาความเสียหายจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ คดีประเภทนี้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพียงเรื่องละไม่เกิน 1,000 บาท และภาระการพิสูจน์มิได้อยู่กับฝ่ายโจทก์แต่จะตกอยู่กับฝ่ายจำเลยซึ่งต้องแสดงให้ศาลเห็นว่าสินค้าหรือบริการไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ดังที่กล่าวหาในฟ้อง โจทก์จึงอาจไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็ได้

 

 

 

 

สำหรับปริมาณคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาในศาลจังหวัดภูเก็ต ในปีหนึ่ง ๆ ตลอดทั้งปีเฉลี่ยแล้วตกปีละกว่า 10,000 คดี ในขณะที่มีผู้พิพากษาจำนวน 19 คน ในฐานะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต จึงมีนโยบายเร่งรัดการพิจารณาคดีต่อเนื่องให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดที่นัดไว้ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและอำนวยความสะดวกแก่คู่ความและประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็วและเสมอภาค ที่สำคัญมีนโยบายให้ทุกคดีมีการไกล่เกลี่ยก่อนนัดพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ไกล่เกลี่ยที่ทรงคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับจากคู่ความ ปรากฏว่าในปี 2552 ศาลจังหวัดภูเก็ตสามารถพิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จไปได้รวมทั้งสิ้น 9,470 คดี คิดเป็นร้อยละ 93.2 ในจำนวนนี้มีคดีที่สามารถยุติลงได้ด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยแยกเป็นคดีแพ่งคิดเป็นร้อยละ 90.44 และคดีอาญาคิดเป็นร้อยละ 72.88 คิดเป็นมูลค่าทุนทรัพย์ 1,200 กว่าล้านบาท นายสุพาทน์ กล่าว