ปลูกต้นตาล 199 ต้นเนื่องในวันที่ 5 ธันวามหาราช

พิมพ์


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 บริเวณแหลมพรมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นตาล 199 ต้น เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ซึ่งเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร ครู/นักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ชมรมรักษ์ต้นไม้จังหวัดภูเก็ต สโมสรโรตารีอันดามัน และกลุ่มองค์กรต่างๆ จัดขึ้น

โดยมีนายอรุณ โสฬสนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายวัชรากร ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานชมรมรักษ์ต้นไม้จังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ผู้นำชุมชน ครูอาจารย์นักเรียน จากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สมาชิกชมรมรักษ์ต้นไม้จังหวัดภูเก็ตสมาชิกสโมสรโรตารี่อันดามัน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม 

นายวัชรากร ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานชมรมรักษ์ต้นไม้จังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดกิจกรรมปลูกต้นตาล ว่า สืบเนื่องจากวันที่ 5 ธันวามหาราช เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เทศบาลตำบลราไวย์ จึงได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครู/นักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ชมรมรักษ์ต้นไม้จังหวัดภูเก็ต สโมสรโรตารีอันดามันและกลุ่มองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตาล 199 ต้น ขึ้น 

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นตาลให้อยู่คู่ แหลมพรหมเทพตลอดไป เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลราไวย์ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 

ขณะที่นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า ต้นตาลที่แหลมพรหมเทพนั้น อยู่คู่กับแหลมพรหมเทพมาอย่างช้านาน เป็นสัญลักษณ์ของแหลมพรหมเทพ นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเพื่อชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ที่สำคัญคือ ต้นตาล ณ ปัจจุบัน ต้นตาล ตายลง เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และต้นตาลหมดอายุ ทำให้ต้นตาลบางส่วนตายไป ทางเทศบาลตำบลราไวย์จึงได้ร่วมกับกลุ่มพี่น้องประชาชนได้มีการปลูกต้นตาล เพิ่ม เพื่อทดแทนอยู่คู่แหลมพรหมเทพตลอดไป